Περιλήψεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Κατεβάστε το βιβλίο περιλήψεων εδώ [pdf].

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η υποβολή περιλήψεων έληξε.
Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και την παρουσίαση των περιλήψεων μέσω email.

ΕΓΓΡΑΦΗ
Σε κάθε περίληψη που υποβάλλεται και εγκρίνεται, αντιστοιχεί οπωσδήποτε μία συμμετοχή με εγγραφή, με εξαίρεση την περίπτωση που ο συγγραφέας είναι ένας και έχει υποβάλει περισσότερες από μία περιλήψεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ
Η υποβολή περιλήψεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σε αρχείο word. Περιλήψεις που θα σταλούν με e-mail ή με fax, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η παραλαβή της περίληψης εργασίας επιβεβαιώνεται με την αντίστοιχη αποστολή στο e-mail σας της «Βεβαίωσης παραλαβής». Σε περίπτωση που δεν λάβετε τη σχετική βεβαίωση, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία Διοργάνωσης του Συμποσίου στο e-mail: info@pharmacoepidemiology.gr.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Όλες οι εγκεκριμένες περιλήψεις θα παρουσιαστούν στο 5ο Συμπόσιο Φαρμακοεπιδημιολογίας ως Προφορικές Ανακοινώσεις διάρκειας 8 λεπτών. Οι Προφορικές Ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν με την ειδική επιτροπή του Συμποσίου. Η παρουσία του υπεύθυνου για την προφορική ανακοίνωση συγγραφέα είναι υποχρεωτική.
Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα αποφασίσει για την αποδοχή ή μη των περιλήψεων και τα αποτελέσματα θα αποσταλούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας μέσω email μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  1. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις και με πεζά γράμματα. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να επιλέξουν τη γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμές, σε μονό διάστημα και πλήρη στοίχιση (justified).
  2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
  3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική, με πεζοκεφαλαία γράμματα, να προηγείται το όνομα και να ακολουθεί το επώνυμο.
  4. Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας να αναγράφεται με έντονους χαρακτήρες (bold).
  5. Ο επιστημονικός φορέας των συγγραφέων (Νοσοκομείο, Ίδρυμα κ.λπ.), καθώς και η πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζοκεφαλαία γράμματα. Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
  6. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη σε 4 παραγράφους ως ακολούθως: Σκοπός, Υλικό-Μέθοδος, Αποτελέσματα και Συμπεράσματα.
  7. Να μην συμπεριληφθεί βιβλιογραφία.
  8. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα εφόσον δεν ξεπερνούν το περιθώριο στοίχισης του κειμένου.
  9. Περιλήψεις Εργασιών άνευ στοιχείων ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν» ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.
  10. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα της εργασίας τους.

Δεν γίνεται δεκτή περίληψη η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
· «Μεγάλα Δεδομένα» στη Διαχείριση Νοσημάτων και τη φαρμακευτική περίθαλψη
· Εργαλεία Φαρμακοεπαγρύπνησης: ψηφιακά και κλασικά
· Φαρμακοοικονομικές αναλύσεις
· Post COVID-19 & Φαρμακοεπιδημιολογία
· Υπηρεσίες Υγείας στην Post COVID-19 εποχή
·Ηλεκτρονική Υγεία: Ηλεκτρονικά Εργαλεία και φαρμακοεπιδημιολογικά δεδομένα
· Φαρμακοεπιδημιολογία στην πανδημία Covid-19
· Φαρμακοεπιδημιολογία και Φαρμακοοικονομία
· Φαρμακοεπιδημιολογία και Αξιολόγηση της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
· Φαρμακοεπιδημιολογικές Μελέτες & Πολιτική Φαρμάκου
· Φαρμακοεπιδημιολογία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
· Η οπτική των επαγγελματιών υγείας για τη φαρμακοεπιδημιολογία
· Φαρμακοεπαγρύπνηση: Ο ρόλος των ιατρών και των φαρμακοποιών
· Φαρμακοεπιδημιολογία και συνταγογράφηση: κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις
·Ο ρόλος των ασθενών στη Φαρμακοεπιδημιολογική και Κλινική Έρευνα